Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn.

1) Het cursusjaar 2018-2019 start op maandag 3 september 2018 en eindigt vrijdag 19 juli 2019. Sommige lessen en cursussen starten één of meerdere weken later. Dit staat op de site vermeld. Tijdens de scholvakanties en op nationale feestdagen wordt er geen les gegeven. Een exacterooster van les-vrije dagen is te vinden op de website van Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn.

vakanties  
Herfstvakantie 22 oktober t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 1 maart 2019
Meivakantie 19 april t/m 3 mei 2019
Zomervakantie 22 juli t/m 30 augustus 2019
   
Feestdagen  
Goede vrijdag  19 april 2019
Hemelvaartsdag 30 en 31 mei 2019
2e Pinksterdag 10 juni 2019


2) Cursus of Workshop
Bij inschrijving voor een cursus of workshop zal een bevestiging gestuurd worden van het moment dat gestart kan worden. Bij de groepslessen kunnen we starten bij een minimaal aantal aan leerlingen, dit zal vermeld worden in de mail. Bij een cursus die gestart is kan ingestroomd worden. Er kan altijd eerst vrijblijvend een proefles gedaan worden. Er zijn crusussen die doorlopend zijn en er zijn cursussen van een max aantal weken. Prijzen van de cursussen zijn vermeld op de site, ook hier vinden de inschrijvingen plaats. De betalingen lopen voor de cursusreeks via Ideal en voor de doorlopende lessen via automatische incasso en opzeggen kan maandelijks schiriftelijk of via de mail.
Bij de inschrijving gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. 1x per jaar zal er een voorstelling/presentatie zijn van de cursussen.

3) Muzieklessen
Inschrijving voor muzieklessen dient schriftelijk via een aanmeldingsformulier te geschieden. Door ondertekening van het formulier verklaart men zich akkoord met de algemene voorwaarden en tarieven van Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn. Deelnemers onder de 18 jaar kunnen zich alleen laten inschrijven door een ouder of de wettelijke vertegenwoordiger.
De eerste les is een proefles voor een lager tarief. Wie daarna de lessen wil vervolgen schrijft in tot wederopzegging (met een opzegtermijn van 1 maand).
Lesgeld
Lesgeld is berekend over 40 lessen per jaar en kan eenmalig of in 10 maandelijkse termijnen (september tot en met juni) worden voldaan via automatische incasso.

Voorbeelden van een aantal lesvormen en bijbehorende prijzen:
kind/jongere, iedere week 30 minuten individueel les: € 920,- per jaar of € 92,- per maand
kind/jongere, iedere week 30 minuten duoles: € 600,- per jaar of € 60,- per maand
kind/jongere, iedere week 45 minuten individueel les: € 1380,- per jaar of € 138,- per maand
volwassene, iedere week 30 minuten individueel les: € 1112,- per jaar of € 112,- per maand
volwassene, iedere week 45 minuten individueel les: € 1668,- per jaar of € 168,- per maand


4) Indien door ziekte of andere omstandigheden een muziekles moet worden verzuimd dient dit tijdig tenminste 24 uur van te voren per email of telefonisch door gegeven te worden.Is dit niet het geval dan zal de les komen te vervallen en in rekening worden gebracht. Als er tijdig afgezegd wordt zal in overleg met de docent een andere dag of een dubbele les worden ingepland. De inhaalles kan maximaal 1 x in de 2 maanden opnieuw gepland worden. Aan afwezigheid van de leerling kan geen recht tot restitutie worden ontleend.

Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt getracht een vervangend docent in te zetten. Indien dit niet lukt wordt deze les in overleg op een andere dag in gehaald.

5) Privé en duo lessen Bij Stichting Kunst en Cultuur zijn er privé en duo lessen van 30 minuten, die wekelijks of per twee weken gevolgd kunnen worden. Soms is het niet mogelijk om een geschikte duo-partner te vinden. Ook komt het voor dat een duo na enige tijd op advies van de docent gesplitst moet worden, bijvoorbeeld door te grote verschillen in niveau van de leerlingen. Wij zullen in zo'n geval altijd trachten om een werkbare nieuwe combinatie te vinden. Mocht dit niet lukken dan adviseert de stichting om tijdelijk over te gaan op een individuele les vorm, of te wachten tot er een geschikte duo
les mogelijk is.


6)Tussentijds opzeggen
Bij het volgen van een cursus of lessenreeks t/m 12 lessen is geen tussentijdse opzegging mogelijk. Voor een cursus of lessenreeks met meer dan 12 lessen geldt een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggingen dienen per e-mail te gebeuren op emailadres info@kunstencultuurdenhoorn.nl . De cursist krijgt een ontvangstbevestiging. Alleen bij opzegging door omstandigheden die niet waren te voorzien kan de cursist in overleg met de docent afwijkende afspraken maken.
 

7) Aanvangen met lessen is bij voldoende plaats gedurende het gehele seizoen mogelijk.

8) De vermelde lestarieven gelden tot en met 19 juli 2019. Indien de tarieven voor het seizoen 2018-2019 gewijzigd worden, wordt hiervan tijdig mededeling gedaan.

9)Optredens
Twee keer per jaar zal Stichting Kunst en Cultuur een voorstelling organiseren waarin de cursisten aan familie en vrienden hun kunsten kunnen laten horen.

10)Een suggestie of een klacht
Heb je een suggestie of een klacht? Wij ontvangen graag uw bericht per mail op info@kunstencultuurdenhoorn.nl

11)Omzetbelasting voor volwassenen
Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn is verplicht 21% omzetbelasting te heffen op alle cursusprijzen voor cursisten van 21 jaar en ouder.
12)Portretrecht
Stichting Kunst en Cultuur laat regelmatig foto’s en video’s maken van cursussen, voorstellingen en uitvoeringen. Deze kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website , cursusbrochure, etc. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Je kunt schriftelijk bezwaar aantekenen tegen dit automatische akkoord.

13)Wijzigingen
Het cursusprogramma is met zorg samengesteld. Toch zijn er soms wijzigingen van aanbod, data en prijzen mogelijk. We zullen u hier van op te hoogte houden.

Privacy

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn verwerkt van haar cursisten, donateurs, sponsoren, deelnemers of andere geïnteresseerden.
Indien je lid wordt van Stichting Kunst en Cultuur Den hoorn, een donatie doet, les geeft, ruimte huurt of om een andere reden persoonsgegevens aan verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn, Hof van Delfstraat 33b in Den Hoorn, KVK 6169697
Het bestuur van de stichting is bereikbaar via info@kunstencultuurdenhoorn.nl  

2. Welke gegevens verwerkt Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn en voor welk doel
2.1    In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats,
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer,  e-mailadres,  bankrekeningnummer
            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn
2.2    Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
a)    je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het versturen van de nieuwsbrief en nieuwsflits
b)    je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld,     cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3    Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst     gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn en je te informeren over de     ontwikkelingen van Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn

E-mail berichtgeving :
Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen 
Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Voor het einde van dit jaar wordt u gevraagd verdere informatie van de stichting te willen ontvangen. Is dit niet gewenst dan zullen de persoonsgegevens worden vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn passende organisatorische maatregelen getroffen. 
4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst. 


5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1    Via de ledenadministratie van Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren 
5.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie. 
5.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de organiasatie.
5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie info@kunstencultuurdenhoorn.nl

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken. 

Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn
Email: info@kunstencultuurdenhoorn.nl
KvK nummer: 6169697
Bank:NL62RABO0194314189 
BTW nummer:854451055B01